Obvodní konference KSČM v Praze 5

16. 2. 2018
Konference

    Konference se konala dne 16 2. 2018 na ÚV KSČM. od 16. hod. S výjimkou dvou delegátů, kteří se o mluvili pro nemoc, se pozvaní  dostavili včas.

Hlavním účelem shromáždění byla zpráva o dosavadní činnosti, úkoly na další období a volby do příslušných orgánů od OV až po ÚV. Pracovní předsednictvo mělo 14 členů, mandátová a volební komise 5 členů, návrhová 4 členy.

Po úvodních procedurách byla předsedou OV KSČM Praha 5 podána zpráva za období od poslední konference. Jednou z hlavních částí bylo hodnocení volební kampaně v souvislosti s tristním výsledkem parlamentních voleb a hledání možností, jak tyto výsledky zlepšit. Současně bylo konstatován o, že členská základna strany zestárla a v důsledku přirozeného úbytku se snížil počet členů. Příliv nových členů nestačí nahradit jejich úbytek. Bude nutno zlepšit a zintenzivnit v tomto směru činnost, obzvláště v základních organizacích.

Dále byla přednesena zpráva o činnosti  ORK a ORoK a prvá část diskuze k navrhovaným kandidátům ( komentář k této části na konci zprávy).

Po zprávě mandátní komise byly provedeny volby do řídících orgánů strany počínaje OV až po ÚV. Do orgánů OV veřejné, do vyšších orgánů tajné. Po ukončení volebních aktů byli delegáti seznámeni s jejich výsledky. Bylo přečteno a schváleno usnesení konference. Tato skončila okolo 21hod.

Z diskusních příspěvků byly přijaty níže uvedené závěry:vystoupení v diskuzi byla značně kritická, potvrdila hodnocení voleb 2017 a situace ve straně, přednesené ve Zprávě o činnosti obvodní organizace od poslední konference.

Z diskuse vyplynuly tyto požadavky a úkoly pro O0V a vyšší stranické orgány.

-  Požadavek na vypracování nového politického programu KSČM, který by jasně a pro občany srozumitelně stanovil strategické, střednědobé a krátkodobé politické cíle KSČM a způsob, jak chce KSČM těchto cílů dosáhnout. Jak základní strategický cíl zdůraznit odstranění kapitalistického systému a jeho nahrazení socialistickým.

- Požadavek na vypracování sborníku odpovědí na nejčastější provokativní otázky k minulosti komunistického hnutí .

- Úkol pro delegáty na krajské konferenci a X. sjezdu – podpořit kádrová a věcná řešení, která přispějí k upevnění ideové jednoty strany, překonání stagnace, aktivizaci členské základny i funkcionářského aktivu, vnímání strany veřejností jako progresivní, antisystémové, aktivně bojující za zájmy pracujících a sociálně ohrožených skupin, prosazující národní zájmy ČR uvnitř EU.

- Ve volbách 2018 se zaměřit na komunální témata, která zajímají voliče v konkrétním místě, bloku, ulici. V programu využít témata dopravy a ekologie. Nebát se větší agresivity vůči negativním jevům a politickým protivníkům.

- Využít všechny možnosti k prezentaci strany a její práce na veřejnosti, zveřejňovat stranické akce a život ZO na webových stránkách OV, včetně článků k výročím v r. 2018  .

- V předvolebním období kontaktovat všechny členy obvodní organizace, požádat je a jejich rodinné účastníky o podporu KSČM ve volbách, v případě nutnosti zajistit donesení volební schránky, Každý komunista si musí stanovit osobní závazek, oslovit a získat co nejvíce sousedů a známých pro KSČM.

Toto je stručná informace o průběhu konference. Zájemci o podrobnosti se mohou obrátit na předsedy svých ZO, eventuelně na OV Praha 5, Zborovská 44

 Za věcnou správnost Míšek

Autor fotografií Míšek

Praha, 8. 3. 2018

Fotogalerie

Jan Zeman
Luboš Petříček
Luboš Petříček
 Milan Macek
Petr Šimůnek
Josef Skála
Autor: 
Ladislav Míšek
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13