Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 21.2.2018?

25. 2. 2018

Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel KSČM na Praze 13                                        25. 2. 2018

Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 21. února 2018?

Na úvod jednání zastupitelstva starosta pan Vodrážka vyznamenal pět zdejších hasičů za nedávný obětavý zásah při tragickém požáru interhotelu na Novém městě pražském.

Nejvýznamnějším bodem byl jistě rozpočet Prahy 13 na rok 2018. Proti roku 2017 rozpočet Prahy 13 citelně hubne, neboť vlastní příjmy Prahy 13 a zákonné dotace zdaleka nestačí financovat i minimální potřeby rozvoje Prahy 13 a v klíčové výstavbě Domu pro seniory hlavní město Praha nechalo Prahu 13 bez jakékoliv podpory. Rozpočet je sice účetně vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 571 milionů korun, ale vzhledem k čerpání minulých rezerv jde opět o rozpočet skrytě deficitní. Největší výdaje obnáší tradičně náklady na radnici a náklady na školství, zhruba po třetině běžných výdajů navrhovaného rozpočtu. Největší investicí Prahy 13 je výstavba Domu pro seniory, jež by měla být v září 2018 dokončena. Investice do školství řeší především splácení závazků za instalaci plynových kotlů a další firmou Enessa a havárie školních budov. Příspěvky základním a mateřským školám na běžný provoz se lehce snižují, což považuje KSČM za špatné. Kladem rozpočtu je podstatné zvýšení příspěvku na činnost Střediska sociálních služeb, dále vrácení příspěvku rekreačnímu středisku Kozel na původních 700 000 Kč, takže nebude u něj plánována ztráta s hrozbou insolvence. Nevíme, kolik a jakých dotací se podaří během roku získat z rozpočtů vyšších stupňů a pokrýt tak schvalovaným rozpočtem nedostatečně pokryté položky.

Pan starosta rozpočet prakticky neuvedl. Kromě mě k němu vystoupili jen dva další zastupitelé. Protože návrh rozpočtu zhruba pokrývá hlavní potřeby rozvoje Prahy 13, s Lubošem jsme rozpočet podpořili, respektive byl schválen hlasy koaličních zastupitelů ODS, ANO a ČSSD a opoziční KSČM. Zastupitelé TOP 09, zelených a pirátu se zdrželi.

Rozpočtový výhled na dalších pět let byl zpracován kvalitně, podle pokynů hlavního města. Ukazuje ale počínaje rokem 2020 na zásadní pokles zdrojů rozpočtu Prahy 13 a tím i nutnost radikálních škrtů, přestože závazky vůči Enesse budou již splaceny. To je zásadní problém a hrozba pro Prahu 13. Na tuto skutečnost jsem upozornil. Zastupitelka paní Helikarová z TOP-09 vytkla mně, resp. zastupitelům KSČM, že jsme vesměs hlasovali pro podle ní rozhazovačné rozpočty Prahy 13. Nemyslím si, že šlo o rozhazovačné rozpočty. Rozbory ukazují zcela nedostatečné financování městských částí ze strany států a zejména hlavního města Prahy, což u městských částí s nízkými vlastními příjmy (typicky sídlištní městské části jako je Praha 11, 12, 13 a 17) vytváří neřešitelnou situaci. Mám za to, že hlavní město Praha musí změnit svou rozpočtovou politiku vůči městským částem Prahy. Je velice bohaté a rozhazovačné. Tunel Blanka za asi 46,5 miliardy korun je toho zvlášť smutným dokladem. Přestože rozpočtový výhled ukazuje velmi nepříznivou budoucnost, podpořili jsme jej, neboť byl dobře zpracovaný a svou varovnou funkci plní. Zastupitelé TOP 09, zelení a piráti se i zde při hlasování zdrželi.

Řada bodů se týkala přidělování dotací, obvykle z rozpočtů vyšších stupňů. Největší byla dotace na rekonstrukci a dostavbu školní jídelny v základní škole Trávníčkova. Body schvalující přijetí dotací prošly hladce. Podobně hladce prošly opravy usnesení u dvou bodů prosincového zastupitelstva. Hladce prošlo i schválení věcných břemen a narovnání majetkoprávních vztahů.

Za důležitý považuji bod Fórum místní Agendy 21 – 10 priorit. Vzešly z aktivní účasti občanů na tvorbě představ o rozvoji Prahy 13. V zahrnutí některých bodů z těchto deseti priorit do rozpočtu Prahy 13 na rok 2018 vidím prvek participativního rozpočtu, byť vedení Prahy 13 pojem „participativní rozpočet“ nepoužívá. Samozřejmě, bod č. 1 – boj proti zahušťování výstavby v sídlištích a vilových čtvrtích, je při stávajícím územním plánu a perspektivě ještě horšího tzv. metropolitního plánu věc obtížně realizovatelná. Bod Fórum… jsme podpořili.

Za velmi důležitý považuji bod Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017-20. Je to vlastně poprvé, co Praha 13 takový, relativně komplexní dokument v klíčové oblasti sociálních služeb zpracovala a předložila jej zastupitelstvu Prahy 13 ke schválení. Prováděcí dokument… jsme podpořili. Samozřejmě, jeho realizace nebude vůbec snadná a do značné míry bude záviset na zajištění financování jeho realizace.

Při interpelacích jsem upozornil na skutečnost, že se na loukách u sídliště Velká Ohrada objevují divoká prasata. Hrozí nemilé incidenty s divočáky. Problém je, že myslivci se bojí u sídlišť divočáky střílet. Kolega Petříček interpeloval místostarostu Pavla Jaroše, otázkou na aktuální pohled vedení MČ na zavedení modrých zón. Po veřejných fórech na tuto otázku totiž stále trvá odmítavé stanovisko většiny občanů, ale před radnicí již jsou parkovací automaty i dodatkové cedule na modré zóny již připraveny.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13